امامزاده احمد(ع) طرنگ شهرستان بافت

امامزاده محمد(ع) کاظم آباد سیرجان
۲۳ خرداد ۱۳۹۸
امامزاده عبدالله (ع) زرند
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

اجرای رسمی بندی فضای زیر گنبد امامزاده احمد(ع) طرنگ شهرستان بافت که این طراحی در سوسنی ها ی بالای پنجره ها به صورت مقرنس در 6 قطار انجام شد

- امامزاده احمد(ع) تصویر از زاویه دیگر

-نمای کلی تزئینات زیر گنبد