امامزاده عبدالله (ع) زرند

امامزاده احمد(ع) طرنگ شهرستان بافت
۲۳ خرداد ۱۳۹۸
امامزاده احمد (ع) سیرجان
۲۳ خرداد ۱۳۹۸
فضای زیر گنبد امامزاده عبدالله (ع) زرند که در زمینه 12 ضلعی می باشد که ابتدا با رسمی بندی زمینه را کوچکتر و در میانه از 5 قطار مقرنس که زیبایی خاصی را به آن داده است که به صورت چفت دار انجام شده و در انتها با رسمی بندی به شمسه ختم شده است