مسجد إمام علی هفت باغ

حسینیه الخانوک الکرمان
۲۳ تیر ۱۳۹۸
مقهى فی مجمع سیاحی بالیز سبعه حدیقه العلیا کرمان
۲۵ خرداد ۱۳۹۸