اجرای ستونها و ستونچه ها

26 ژانویه 2020

اجرای ستونها و ستونچه ها

طراحی و اجرای ستونها و ستونچه ها و نور مخفی در ضلع داخلی ستونهای اصلی و گلویی مقرنس در دو قطار که در توضیحی به شرح […]
14 فوریه 2020

مقرنس – ستون و ستونچه ها و پیچها و سرستون های آویزه دار

در اینجا ستونهای اصلی که محیط دور آنها شش متر و سی سانتیمتر می باشد بایستی با ایده ها و اجرائیات ظریف زیبایی را به یک […]