مقرنس آویز خوشه ای

17 ژانویه 2020

مقرنس آویز خوشه ای

مقرنس آویز خوشه ای در ۴ قطار که ابتدا در قطار اول با دو پرک شروع شده و در قطار دوم که تخت چهار لنگه بسیار […]