مقرنس

11 ژانویه 2020

طراحی و اجرای ستونها و ستونچه ها و گلویی

طراحی و اجرای ستونها و ستونچه ها و گلویی در امامزاده حسن کنج گلویی ها به صورت آویز طراحی و اجرا شده و گلویی به صورت […]
26 ژانویه 2020

اجرای ستونها و ستونچه ها

طراحی و اجرای ستونها و ستونچه ها و نور مخفی در ضلع داخلی ستونهای اصلی و گلویی مقرنس در دو قطار که در توضیحی به شرح […]