نورمخفی

26 ژانویه 2020

اجرای ستونها و ستونچه ها

طراحی و اجرای ستونها و ستونچه ها و نور مخفی در ضلع داخلی ستونهای اصلی و گلویی مقرنس در دو قطار که در توضیحی به شرح […]