امامزاده احمد (ع) زرند کرمان

مقبره شهیدان گمنام دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
حرم مطهر شاه چراغ
۲۳ خرداد ۱۳۹۸
نمای نزدیک از فضای زیر گنبد امامزاده احمد (ع) زرند کرمان