امامزاده محمد(ع) کاظم آباد سیرجان

حرم مطهر شاه چراغ
۲۳ خرداد ۱۳۹۸
امامزاده احمد(ع) طرنگ شهرستان بافت
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

طراحی فضای زیر گنبد امامزاده محمد(ع) کاظم آباد سیرجان به صورت رسمی بندی در زمینه 8 ضلعی می باشد که سوسنی های آن را مقرنس آویز به خود اختصاص داده و در زمینه وسط نیز به صورت رسمی بندی به انجام رسید و در دامنه گنبد گلویی مقرنس در 3 قطار به صورت نور مخفی می باشد.

در سردر ورودی امامزاده محمد (ع)که تزئینات زیر قوس ها به صورت اسلیمی تو خالی و تزئینات زمینه از مقرنس چفت دار و آویزه دار تشکیل شده و در دامنهکار گلویی نور مخفی از رسمی بندی می باشد و در بدنه ها قالب اسلیمی ها که زمینه های آن را گلهای اسلیمی به خود اختصاص داده اند.

مقرنس تنوره دار و آویزه دارکه چفت دار می باشد در پس زمینه سردر ورودی امامزاده به انجام رسیده است

ساخت مستر گچی جهت قالبگیری و گوشه سازی

قالب معکوس جهت اجرای گوشه های پس زمینه سردرورودی

ساخت مستر گچی ورسمی بندی و مقرنس سوسنی ها جهت آماده سازی قالب معکوس برای تزئینات زیر گنبد

طراحی دو بعدی نقشه مقرنس تنوره دارو آویز دار سردر ورودی

نقشه مقرنس گوشه ها