حسینیه ی خانوک استان کرمان

مسجد امام علی هفت باغ
۱ تیر ۱۳۹۸

تزئینات فضای داخلی حسینیه ی خانوک استان کرمان که به صورت رسمی پشت به پشت در دامنه کار می باشد.

بخشی از زمینه فضای داخلی حسینیه ی خانوک تفکیک شده که قسمتی از آن به صورت مقرنس آویز در 3 قطار و قسمتی دیگر در رسمی 16 به انجام رسیده است.